โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพ (รุ่นที่3)


ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพ (รุ่นที่ 3) กลยุทธ์การสอน : การจัดการเรียนการสอนแบบ Practice Based Learning” ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2554 ณ ห้องพัฒนะ โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ จังหวัดเชียงใหม่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางปฏิบัติงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา กับ มทร.ตะวันออก "

 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา พร้อมบุคลากร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ตะวันออก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน

ภายในหน่วยงานทั้งสองมทร. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2555 ที่ผ่านมา

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

แผนการจัดการความรู้

 
แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2554

แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2555

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ความคิดสร้างสรรค์และปรับกระบวนการคิดสร้างผลสัมฤทธิ์งาน"

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน           ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้"ความคิดสร้างสรรค์และปรับกระบวนการคิดสร้างผลสัมฤทธิ์งาน" ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่      

สรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และปรับกระบวนการคิดสร้างผลสัมฤทธิ์งาน

บทความ/ดาวน์โหลด

สรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และปรับกระบวนการคิดสร้างผลสัมฤทธิ์งาน
- สรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และปรับกระบวนการคิดสร้างผลสัมฤทธิ์งาน
- Somchai_Creativity
 
เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร.
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร. ครั้งที่ 5/2553
 
เอกสารจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ปฏิบัติงานอย่างไรให้มีความสุข"
 รายงานสรุปผลโครงการ
 

Syndicate content